Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2010 strona główna 

rok 2010
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/112/2245

 Uchwała Nr XLVII/162/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 08:44:35 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:43:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/163/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:17:24 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:44:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/164/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:20:28 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:44:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/112/2246

 Uchwała Nr XLVII/165/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:14:06 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/166/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:24:27 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/167/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia projektów wzorów herbu i flagi Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:32:04 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/168/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/78/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 12 czerwca 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:33:57 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/137/3226
 Uchwała Nr XLVIII/169/10 z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:13:48 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIX/170/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:18:38 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIX/171/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/96/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:29:37 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/137/3227
 Uchwała Nr XLVIX/172/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:32:39 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIX/173/10 z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 08:07:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/174/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie kultury na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:02:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4368
 Uchwała Nr L/175/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:22:30 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4369
 Uchwała Nr L/176/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:09:21 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/177/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wolanów, przy ul. Rynek 7 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:11:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:48:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/178/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:13:55 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:49:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LI/179/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:18:58 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:49:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/158/3916

 Uchwała Nr LII/180/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:01:58 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:09, wprowadzający: Karol Faliszewski
uchwała nr LIII/181/10 Rady Gminy Wolanów z dnia
26 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok. 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4370

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 14:59:32 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4371
 Uchwała Nr LIII/182/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:07:16 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5247    

 Uchwała Nr LIV/183/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:41:20 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:45:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5248     Uchwała Nr LIV/184/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:44:37 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:47:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LIV/185/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 15:30:25 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:51:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr LIV/186/10 z dnia 11 sierpnia 2010
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2010-2013. 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5249   

Treść uchwały >>>

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WOLANÓW

Karty gminnej ewidencji zabytków

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 15:30:39 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:49:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LV/187/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 15:36:14 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:52:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6144    Uchwała Nr LVI/188/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:48:01 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:53:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6145    Uchwała Nr LVI/189/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:01:59 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:01:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6146    Uchwała Nr LVI/190/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:11:58 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:08:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/191/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:19:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:53:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/192/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strzałków.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 12:19:24 Informację zaktualizowano 2011-03-04 12:41:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/193/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wolanów, przy ul .Opoczyńskiej 23 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:22:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/194/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:29:39 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/195/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:15:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/220/7574    Uchwała Nr LVII/196/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:07:33 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:13:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 08:54:01 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:55:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 08:57:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:55:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/213/7172    Uchwała Nr II/3/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:20:50 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:12:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/4/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy i ustalenia zakresu ich działania
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:56:08 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/5/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 14:51:29 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/6/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:10:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/7/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:16:16 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:57:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/8/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, kultury, rolnictwa i ochrony środowiska na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:19:32 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:57:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/9/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:37:50 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:42:41 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/11/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:48:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:40:07 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2011-2016.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:57:23 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:59:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/9/348    Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku: Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 14:27:16 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:25:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 09:10:37 Informację zaktualizowano 2011-01-19 09:11:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku