Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt Gminy strona główna 

Wójt Gminy
 

Krzysztof Murawski
Wójt Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-67
Tel./fax: +48 (48) 618-60-20

     Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)       kierowanie pracą Urzędu,

2)       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)       podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta  w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4)       wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy stanowią inaczej,

5)       udzielenie upoważnienia pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji w należących do niego indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6)       wykonywanie uchwał Rady Gminy i  uchwał i zarządzeń własnych,

7)       ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

8)       przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z bieżącej działalności i wykonania uchwał rady,

9)       reprezentowanie Gminy w pracach związków między gminnych i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

10)    reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

11)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

12)    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,

13)    wykonywania zadań administratora danych osobowych,

14)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy,

15)    określanie polityki kadrowej i płacowej Urzędu,

16)    gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

17)    nadzór nad wykorzystaniem mienia gminnego zgodnie z jej przeznaczeniem,

18)    składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,

 

19)    podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych na rzecz innych podmiotów,

20)    rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy, dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

21)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-27 11:11:15 Informację zaktualizowano 2010-12-02 09:49:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku