Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik Gminy strona główna 

Skarbnik Gminy
 

Zofia Janas
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-53

 

        Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego oraz kierownika referatu finansowego.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektu budżetu gminy,

2)     prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

3)     prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami mi zasadami, polegających zwłaszcza na:

a)     wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,

b)     zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Wójta lub upoważnionych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c)     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)     zapewnienie pełnej realizacji planowanych dochodów budżetowych, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

4)     bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych,

5)     kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,

6)     składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Gminy,

7)     opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i przedkładanie ich właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)     dokonywanie analizy budżetu i udzielanie bieżącej informacji Wójtowi o jego realizacji oraz występowanie do zarządu w sprawach zmian w budżecie,

9)     kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych,

10) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i gminnych jednostek organizacyjnych,

11) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy Gminy, podlegających nadzorowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej,

12) kierowanie i organizowanie pracy referatu finansowego,

13) nadzór nad merytorycznym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników kierowanego referatu,

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-27 11:11:53 Informację zaktualizowano 2011-04-29 12:03:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/33/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:06:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku