Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sekretarz Gminy strona główna 

Sekretarz Gminy
 

Małgorzata Szczepaniak
Sekretarz Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-67

 

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i organizuje pracę Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy:

1)     nadzór nad realizacją obowiązków przez pracowników w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,

2)     kontrola wewnętrzna Urzędu w zakresie zgodności decyzji i działań pracowników z przepisami obowiązującego prawa,

3)     nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, przepisów bhp i ppoż. regulaminu pracy Urzędu, przepisów dotyczących przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,

4)     zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

5)     nadzór nad sprawami bhp,

6)     nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

7)     nadzór nad bazą lokalową Urzędu oraz racjonalnym gospodarowaniem urządzeniami i materiałami na terenie Urzędu, 

8)     zapewnienie merytorycznej i techniczno – organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Gminy,

9)     realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,

10) organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,

11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków i czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

12) wykonywanie zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych,

13) wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

15) nadzór nad prowadzenie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz organów jednostek samorządu terytorialnego

16) prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,

17) Sekretarz Gminy podejmuje decyzje w zakresie udzielonego przez Wójta upoważnienia

19) nadzór nad sprawami związanymi z oświatą.

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-27 11:11:25 Informację zaktualizowano 2011-05-05 13:42:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku