Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej 

Wolanów, dnia16.07.2012 r.

Znak; IRO.6733.1.2012.BC

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu Postępowania Administracyjnego /j.t.Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/oraz art.53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz.U.  nr.80 poz.717 z późniejszymi  zmianami/,

Z A W I A D A M I A   S I Ę

że w dniu 16.07.2012 roku Wójt Gminy Wolanów wydał decyzję nr 1/2012  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu PZS4410A na działce nr ewid. 9 położonej w miejscowości Wieniawa w gminie Wieniawa, na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego ul. Wiosenna 2/52, 03-749 Warszawa. 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

1. Udostępniono celem upublicznienia na tablicy ogłoszeń UG  oraz na stronie internetowej BIP UG Wolanów w dniu 16.07.2012r.
2. a/a  

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-16
Czas ważności informacji: 2011-07-30

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:35:09, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
wersja do druku
« powrót