Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada
 

Radni kadencji 2010-2014
wybrani w wyborach 21 listopada 2010 roku


Murawski Jacek - Przewodniczący Rady Gminy
 


Sambor Stanisław - z-ca przewodniczącego
 

Czerwiński Marian
 

Gac Czesław
 

Gibała Tadeusz 
 

Golińska Sylwia
 

Goliński Czesław
 

Hernik Adam
 

Jaskulski Emil 
 


Mąkosa Sylwester
 


Niewola Zdzisław 
 

Pankowska Teresa
 

Prawda Zbigniew
 

Towarek Bogumił 
 

Walczak Irena 
 

 

Zakres obowiązków rady gminy (wyciąg ze statutu gminy):

  30.

 

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy ustany nie  stanowią inaczej.

 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia i przyznawanie nagród dla wójta na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie   sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz  sekretarza gminy- na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu ,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a)       określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

f)        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)       określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h)       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i)         ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez wójta w roku budżetowym,

10) określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań , o których   mowa w art. 13  ust.2 i 3,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15) nadanie honorowego obywatelstwa gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy."

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-27 11:13:43 Informację zaktualizowano 2010-12-02 10:14:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku