Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo
- usługowego ”  

Wolanów dn. 12.12.2011r

ROŚ. 6220.2.2011

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.09.2011r (data wpływu 11.10.2011r.) przez
Firmę „ROBBUD” Robert Marchewka, 26-910 Magnuszew ul. M. Roszkowskiego 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo - usługowego ” na działce o numerze ewid. 90 w obrębie geod. Sławno - Kolonia.

 

Postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo - usługowego ” na działce o numerze ewid. 90 w obrębie geod. Sławno - Kolonia.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Inwestora „ROBBUD” Robert Marchewka , 26-910 Magnuszew,
ul. M. Roszkowskiego 3
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo – usługowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 90, w m. Sławno Kolonia gm. Wolanów.

           

W dniu 25.10.2011r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie
 i skierowano pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o wydanie opinii
w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu opinią sanitarna ZNS.712-83/11 z dnia 08.11.2011r. uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.1513.2011.AZ z dnia 14.11.2011r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w oraz budynku socjalno – magazynowo – usługowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 90, w obrębie geodezyjnym Sławno Kolonia gm. Wolanów, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku, oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych Wójt Gminy Wolanów postanowieniem Znak ROŚ. 6220.2.2011 z dnia 30.11.2011r nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy
o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z treścią art. 69 ust. 4 w/w ustawy „ organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wolanów w terminie 7 dni od daty doręczenia

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Murawski

 

Otrzymują:

 

 

1.      Wnioskodawca

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

3.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

4.      Strony postępowania wg wykazu

5.      Tablica ogłoszeń UG w Wolanowie

6.      Strona internetowa bip.wolanow.pl

7.      a/a

 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 15:15:02 Informację zaktualizowano 2011-12-13 19:06:36, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
wersja do druku
« powrót