bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2010
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/112/2245

 Uchwała Nr XLVII/162/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 08:44:35 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:43:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/163/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:17:24 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:44:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/164/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:20:28 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:44:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/112/2246

 Uchwała Nr XLVII/165/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:14:06 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/166/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:24:27 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/167/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia projektów wzorów herbu i flagi Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:32:04 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/168/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/78/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 12 czerwca 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:33:57 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:45:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/137/3226
 Uchwała Nr XLVIII/169/10 z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:13:48 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIX/170/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:18:38 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIX/171/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/96/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:29:37 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/137/3227
 Uchwała Nr XLVIX/172/10 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:32:39 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:46:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIX/173/10 z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 08:07:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/174/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie kultury na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:02:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4368
 Uchwała Nr L/175/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:22:30 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4369
 Uchwała Nr L/176/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:09:21 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:47:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/177/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wolanów, przy ul. Rynek 7 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:11:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:48:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/178/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:13:55 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:49:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LI/179/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:18:58 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:49:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/158/3916

 Uchwała Nr LII/180/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:01:58 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:09, wprowadzający: Karol Faliszewski
uchwała nr LIII/181/10 Rady Gminy Wolanów z dnia
26 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok. 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4370

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 14:59:32 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/173/4371
 Uchwała Nr LIII/182/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:07:16 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:50:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5247    

 Uchwała Nr LIV/183/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:41:20 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:45:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5248     Uchwała Nr LIV/184/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:44:37 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:47:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LIV/185/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 15:30:25 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:51:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr LIV/186/10 z dnia 11 sierpnia 2010
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2010-2013. 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/192/5249   

Treść uchwały >>>

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WOLANÓW

Karty gminnej ewidencji zabytków

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 15:30:39 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:49:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LV/187/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 15:36:14 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:52:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6144    Uchwała Nr LVI/188/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:48:01 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:53:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6145    Uchwała Nr LVI/189/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:01:59 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:01:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/203/6146    Uchwała Nr LVI/190/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:11:58 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:08:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/191/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:19:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:53:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/192/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strzałków.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 12:19:24 Informację zaktualizowano 2011-03-04 12:41:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/193/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wolanów, przy ul .Opoczyńskiej 23 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:22:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/194/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:29:39 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/195/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:15:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:54:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/220/7574    Uchwała Nr LVII/196/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:07:33 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:13:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 08:54:01 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:55:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 08:57:34 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:55:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/213/7172    Uchwała Nr II/3/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:20:50 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:12:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/4/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy i ustalenia zakresu ich działania
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 08:56:08 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/5/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 14:51:29 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/6/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:10:45 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:56:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/7/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:16:16 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:57:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/8/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, kultury, rolnictwa i ochrony środowiska na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:19:32 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:57:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/9/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:37:50 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:42:41 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr III/11/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:48:36 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:40:07 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2011-2016.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:57:23 Informację zaktualizowano 2011-01-19 08:59:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/9/348    Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku: Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 14:27:16 Informację zaktualizowano 2011-02-21 11:25:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 09:10:37 Informację zaktualizowano 2011-01-19 09:11:13, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl